Algemene voorwaarden /

Algemeen

 • The Trainers (TT) is een besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70804737.
 •   TT is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website:

     www.the-trainers.nl.

 1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Trainee) die deelneemt aan een training in de breedste zin van het woord, dit is bijvoorbeeld een groep/personal training, een Showtime programma, bedrijfstraining of online-coaching (Training), aangeboden en/of verzorgd door TT en anderzijds TT.
 2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rittenkaart, abonnement (voor groepslessen (hierna te noemen ‘open gym’) of voor online-coaching) en elk Showtime-programma die/dat een Trainee recht geeft op deelname aan Training.
 3.   Zowel door aanmelding of inschrijving voor een Training als door deelname aan een Training, verklaart de Trainee de algemene voorwaarden van TT te accepteren.

Duur, betaling en opzegging

 1. Een rittenkaart, een abonnement en een Showtime-progamma zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een rittenkaart en een showtime-programma zijn beperkt geldig. Een rittenkaart is 3 maanden aanschaf geldig. Een Showtime-programma is geldig voor de duur van het programma waar de Trainee zich voor    ingeschreven heeft. Een rittenkaart en een Showtime-programma kunnen na inschrijving niet meer geannuleerd worden.   
 3. Een abonnement is voor onbepaalde tijd en is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken voor aanvang van de nieuwe maand. Opzegging kan enkel schriftelijk geschieden door het sturen van een e-mail naar info@the-trainers.nl of rogier@the-trainers.nl. Voor online-coaching geldt echter dat een abonnement voor minimaal 3 maanden dient te worden afgenomen.
 4.   Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een rittenkaart, abonnement en Showtime-programma (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van programma’s) worden opgeschort. TT heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 5. Betaling geschiedt door overmaking op rekeningnummer NL64ABNA0502963905 t.n.v. The Trainers. Na ontvangst van de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Een rittenkaart en een Showtime-programma dient vooraf ineens te worden betaald.
 7. Abonnementen geschieden via automatische incasso aan het einde of begin van de maand.
 8. TT heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Trainee niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 9. Kosten die TT maakt ter incassering van enig bedrag dat een Trainee aan TT verschuldigd is, zijn voor rekening van TT.

Annuleren van een reservering

 1. De termijn waarbinnen reserveringen voor een Activiteit kunnen worden geannuleerd betreft 2 (twee) uur vóór aanvang van deze Activiteit.
 2. Een Member dient een reservering uiterlijk vóór de gestelde termijn te annuleren, indien de Member niet in staat is om gebruik te maken van de Activiteit of daarvan geen gebruik wenst te maken. Indien de Member nalaat de reservering tijdig te annuleren of niet komt opdagen, ontvangt de Member van The Trainers BV een waarschuwing per e-mail.
 3. De eerste keer dat een Member een reservering niet tijdig annuleert of niet op komt dagen, brengt The Trainers BV hiervoor geen kosten aan de Member in rekening. Bij iedere volgende keer dat de Member te laat annuleert of niet op komt dagen, brengt The Trainers BV een no-show fee aan de Member in rekening. De hoogte van de no-show fee is €10,-.
 4. Dit bedrag word meegenomen in de maandelijkse betaling van het membership.

Deelname en aansprakelijkheid

 1. TT behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats en -programma’s te wijzigen.
 2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Training worden afgelast.
 3. Een training in de ‘Open Gym’ dient minimaal 4 uur van te voren worden afegzegd. Een personal training dient 24 uur van te voren afgezegd. Bij geen of een te late afzegging behoudt TT zich het recht voor de Training in rekening te brengen. In het geval van een rittenkaart wordt 1 rit in rekening gebracht.
 4. Een Showtime-programma gaat pas door indien 8 Trainees zich hebben aangemeld voor dat specifieke programma. Een training in de ‘Open Gym’ mag door TT worden gecanceld bij slechts 1 geregistreerde deelnemer.
 5. Deelname aan een Training doet de Trainee geheel op eigen risico.
 6. TT, haar trainers en medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of andere schade die de Trainees mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 7. TT stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen dan wel schade aan persoonlijke eigendommen.
 8. Een Training is intensief en blessuregevoelig.
 9. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de Trainingen. Indien een Trainee gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een Trainingsdeelname, raadt TT sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 10. TT behoudt het recht voor om naar eigen beoordeling ‘ongeschikte’ deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.
 11. Trainee doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Privacy

 1. TT respecteert de privacy van haar Trainees en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Voor de inschrijving voor een Training heeft TT persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerkt.
 3. TT zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst tussen Trainee en TT. Daarnaast zal TT deze gegevens gebruiken voor haar eigen marketing doeleinden, ook wanneer een Trainee niet meer ingeschreven is.

Bij registratie/betaling ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.